ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΤΑ ΔΙΕΠΠΥ

Η εταιρεία μας εφαρμόζει το σύνολο των απαιτήσεων των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) σχετικά με τη σφράγιση των μετρητών ποσότητας υγρών καυσίμου και υγραερίου κίνησης στα σημεία όγκου αλλά και στα λοιπά σημεία των Αντλιών Καυσίμων και των Διανομέων Υγραερίου, όπως αυτά περιγράφονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Για την διενέργεια των εργασιών σύμφωνα με τους κανόνες κατά  ΔΙΕΠΠΥ προσφέρουμε :

Ø  Οδηγίες εργασίας.

Ø  Εκπαιδευμένο προσωπικό στα θέματα σφράγισης αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέων υγραερίου και μετρητών πετρελαίου.

Ø  Διαπιστευμένα λιτρόμετρα με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά τους.

Ø  Εγκεκριμένες σφραγίδες ένδειξης μια χρήσης, με μοναδιαίο αριθμό αναγραφόμενο στην κάθε μία.

Ø  Όλα τα απαραίτητα έγγραφα καταγραφής των εργασιών σφράγισης.

Ø  Στοιχεία όλων των μετρητών και αντλιών για την κατάρτιση των τεχνικών φακέλων όπως σχέδια σφράγισης, εθνικές εγκρίσεις, δηλώσεις συμμόρφωσης, πιστοποιητικά.