ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

 Η KOSMOTEK PUMPS διενεργεί ογκομετρήσεις δεξαμενών χωρητικότητας από 0.5 έως 100m3 και βυτίων μέσω ενός Αυτοματοποιημένου Συστήματος Ογκομέτρησης Δεξαμενών.

       Το διαπιστευμένο Εργαστήριο Ογκομετρήσεων εφαρμόζει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 και εκδίδει Πιστοποιητικά Διακρίβωσης που φέρουν το λογότυπο του ΕΣΥΔ, ενώ συμμορφώνεται πλήρως με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

  Η πολυετής εμπειρία μας στο πεδίο των διαπιστευμένων ογκομετρήσεων από το 2013, η αξιοπιστία και η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών οδήγησε στη δημιουργία σταθερών σχέσεων συνεργασίας με πλήθος ιδιοκτητών πρατηρίων καυσίμων.

      Οι δεξαμενές βαθμονομούνται με χρήση βαρυμετρικής μεθόδου (NIST SP 250-72) με επαναλαμβανόμενες ρίψεις ποσοτήτων 100 Lt, ζύγιση αυτών και μέτρηση του ύψους στάθμης μέσω υδροστατικής πίεσης έως του σημείου πλήρωσης αυτής.

             Μετά την ολοκλήρωση της ογκομέτρησης παραδίδονται :

Ø  Ογκομετρικοί πίνακες σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Ø  Πιστοποιητικό διακρίβωσης που πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO17025.

Ø Πιστοποιητικό διακρίβωσης με λογότυπο του ΕΣΥΔ.