ΛΙΤΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ LPG

     Οι εργασίες λιτρομέτρησης πραγματοποιούνται από εκπαιδευμένα στο αντικείμενο αυτό τεχνικά συνεργεία μας, τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας, την ακρίβεια των μετρήσεων  και την σύμφωνα με την νομοθεσία σφράγιση των αντίστοιχων σημείων.

         Για την επίτευξη των παραπάνω διαθέτουμε :

Ø  Διαπιστευμένα λιτρόμετρα με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά τους.

Ø  Εγκεκριμένες σφραγίδες ένδειξης μια χρήσης, με μοναδιαίο αριθμό αναγραφόμενο στην κάθε μία.

Ø  Όλα τα απαραίτητα έγγραφα καταγραφής των εργασιών σφράγισης.