ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ EMR

Αντικατάσταση μηχανικών καταγραφικών.

Εγκατάσταση σε όλους τους πιστοποιημένους ογκομετρητές.

Διασύνδεση με το σύστημα εισροών – εκροών.