ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΤΜΩΝ ΦΑΣΗ ΙΙ

H KOSMOTEK PUMPS σε συνεργασία με την ERGOCERT HELLAS Α.Ε

Aναλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών που προβλέπονται από το ΦΕΚ 1565/Β/2016 για τον έλεγχο απόδοσης του Συστήματος Ανάκτησης Ατμών κατά το πρότυπο ΕN 16321-2:2013.1. Το πρότυπο EN 16321-1: 2013 καθορίζει τις μεθόδους δοκιμής για την έγκριση τύπου συστημάτων ανάκτησης ατμών βενζίνης για χρήση σε πρατήρια καυσίμων για την επαλήθευση της λειτουργίας τέτοιων συστημάτων ανάκτησης ατμών

Σύμφωνα με την υπ ́ αριθμ. 21523/763/2012 κοινής υπουργικής απόφασης (σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2014/99/ΕΕ «για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή της στην τεχνική πρόοδο, της οδηγίας 2009/126/ΕΚ σχετικά με τη φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων»

Μέτρηση με προσομοίωση ροής βενζίνης (μέθοδος ξηρής δοκιμής) και αξιολόγηση αποτελέσματος. Μέτρηση με πραγματική ροή βενζίνης (υγρή μέθοδος δοκιμής Α) και αξιολόγηση αποτελέσματος.Μέτρηση με πραγματική ροή βενζίνης (υγρή μέθοδος δοκιμής Β) και αξιολόγηση αποτελέσματος.

Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος ελέγχου, επανελέγχου της εγκατάστασης και το έργο θεωρείται ως παραδοτέο, χορηγείται Πιστοποιητικό Απόδοσης του Συστήματος Ανάκτησης Ατμών και επισυνάπτονται η Έκθεση Ελέγχου με τα αποτελέσματα του ελέγχου και της συσχέτισής τους με όσα προβλέπει η κείμενη νομοθεσία και τα αποτελέσματα των μετρήσεων με τη μορφή συγκεντρωτικών πινάκων και διαγραμμάτων. Όλα τα παραπάνω θα παραδοθούν σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή.

Επικοινωνήστε Μαζί Μας